Analizy statystyczne

Analizy statystyczne

Wykonujemy analizy statystyczne do badań z różnych dziedzin nauki. Najczęściej poruszamy się w takich obszarach jak: medycyna, psychologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, pedagogika, dietetyka, zdrowie publiczne, kosmetologia.

Pomagamy na wszystkich etapach związanych z przygotowaniem i realizacją badań oraz opracowaniem wyników:
Pomagamy doprecyzować problematykę badawczą – określić cele, postawić pytania badawcze, sformułować hipotezy.
Pomagamy tworzyć profesjonalne kwestionariusze ankiety oraz inne narzędzia badawcze (budujemy je samodzielnie od podstaw lub konsultujemy i poprawiamy wersje wstępne opracowane przez klienta).
Wykonujemy obliczenia statystyczne – przygotowujemy tabele i wykresy prezentujące rozkład wyników, a – jeśli jest taka potrzeba – dokonujemy ich opisu.
Wykonujemy analizy statystyczne – do ustalonych hipotez dobieramy i liczymy odpowiednie testy statystyczne, tworzymy tabele i wykresy z prezentacją wyników, dokonujemy interpretacji wyników.

Zwracając się do nas, nie musisz znać się na analizach statystycznych. Wystarczy, że prześlesz nam poniżej wymienione informacje:
Etap, na jakim jest badanie – czy jest ono dopiero planowane, jest w trakcie, czy też zostało zakończone?
Problematyka badawcza – prześlij nam temat badania, pytania i hipotezy badawcze. Jeśli nie masz ich opracowanych, to opisz krótko, jakie informacje chcesz wyciągnąć z badania.
Narzędzia badawcze – prześlij nam wzory stosowanych kwestionariuszy (np. ankiety własne, kwestionariusze standaryzowane). Jeśli stosowałeś kwestionariusze standaryzowane napisz, w jakiej formie masz wyniki (czy zostały one przeliczone według odpowiedniego klucza? Czy samodzielnie przeliczysz wyniki według klucza, czy chcesz to zlecić). Jeśli badanie dotyczyło oceny poziomu wiedzy, to zaznacz na kwestionariuszu odpowiedzi prawidłowe.
Baza danych – w jakiej formie są obecnie Twoje dane? Czy są to kwestionariusze w wersji papierowej? Czy utworzyłeś bazę samodzielnie? Czy posiadasz bazę wygenerowaną z portalu, za pomocą którego gromadziłeś ankiety? Jeśli posiadasz bazę, prześlij nam ją. Jeśli jej nie masz, to nie twórz jej samodzielnie, zaczekaj na nasze wskazówki.
Wymagania techniczne – napisz, czy masz jakieś wymagania dotyczące tego, jak ma wyglądać analiza? Jeśli masz jakieś wytyczne, do których należy się stosować, prześlij nam je. Również jeśli masz jakieś opracowanie lub artykuł, na którym powinniśmy się wzorować, prześlij nam je.
Termin – napisz dokładnie, na kiedy potrzebujesz opracowanie.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, wyślij nam powyższe informacje na adres biuro@statystyczne.eu. Zapoznamy się z tymi materiałami, przygotujemy ofertę i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe.

W oparciu o przesłane przez Ciebie materiały dobieramy odpowiednie metody analizy statystycznej. Najczęściej wykorzystuje się: test chi-kwadrat, test Fishera, współczynniki korelacji (Spearmana, Pearsona), test t dla jednej grupy, test t dla dwóch grup niezależnych, test t dla dwóch grup zależnych, test U Manna-Whitney’a, test Wilcoxona dla par zależnych, jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA oraz test Kruskala-Wallisa z odpowiednimi testami post-hoc. Testy te pojawiają się najczęściej, ale nie jest to katalog zamknięty. Istotne jest, że jako klient nie musisz oczywiście określać, jakie testy mamy dla Ciebie wykonać (chyba że masz sprecyzowane oczekiwania w tym zakresie); dobór odpowiedniego testu oraz uzasadnienie tej decyzji to nasze zadanie.