Aktualności

Tajemnica p

Zlecając wykonanie analiz statystycznych nie musisz znać się na statystyce. Pewne podstawowe informacje pozwolą Ci jednak lepiej odnaleźć się w materiale, który otrzymasz. Informacją taką jest wiedza na temat poziomu istotności, czyli wartości "p", która na pewno pojawi się w Twoich analizach i która jest kluczowa dla interpretacji wyników.

W statystyce nic nie jest pewne, dlatego bazuje ona na rachunku prawdopodobieństwa. Pozwala on nam ocenić na ile badane zjawiska są dziełem przypadku i określa maksymalne ryzyko błędu, jakie badacz jest skłonny zaakceptować odrzucając hipotezę zerową. W analizach statystycznych niezbędne jest wyliczenie poziomu istotności. Za jego próg w badaniach społecznych przyjmuje się najczęściej 0,05. Tak więc badacze stwierdzają niepewność rzędu 5%. To znaczy, że przyjmują różnice jako znaczące, choć mają 5% niepewności, co do prawdziwości tego wniosku. Dla oznaczenia poziomu istotności stosuje się symbol p.

Poprzez zastosowanie odpowiedniego testu statystycznego przy uwzględnieniu przyjętego poziomu istotności, będziemy mogli stwierdzić, czy otrzymane wyniki są istotne statystycznie, czy też nie. Gdy istotność dla danego wyniku jest mniejsza to wyniki są istotne statystycznie, gdy większa to nieistotne. Na przykład: dla wyniku testu t-Studenta otrzymano istotność równą 0,041 co oznacza, że dane różnice są dziełem przypadku z prawdopodobieństwem równym w przybliżeniu 4,1%. Można stwierdzić, że z prawdopodobieństwem 95,9% uzyskane różnice są wynikiem naszego badania (pomiaru).

Istotność statystyczna odgrywa kluczową rolę w testowaniu hipotez statystycznych. Służy do określenia, czy hipoteza zerowa (hipoteza, w której zakładamy brak różnic między dwiema zmiennymi) powinna zostać odrzucona, czy przyjęta.