Aktualności

Baza danych (część 1)

Po przeprowadzonym badaniu w formie papierowego kwestionariusza, bądź ankiety internetowej, niezbędne jest przygotowanie w sposób prawidłowy bazy danych, na podstawie której wykonywane będą wszystkie późniejsze obliczenia i analizy. Brak poprawnej bazy może skutkować źle wykonanymi analizami statystycznymi, a co za tym idzie sformułowaniem nieprawdziwych wniosków.

Ważnym elementem bazy jest kodowanie danych. Etap kodowania danych stanowi niezwykle istotny aspekt dalszej analizy. Termin ten oznacza wprowadzanie przeprowadzonych ankiet do arkusza kalkulacyjnego w formie tabeli (np. Excel). Każda z przeprowadzonych ankiet musi zostać zakodowana do danego arkusza, w którym kolejne wiersze odpowiadają kolejnym osobom badanym, a kolejne kolumny – poszczególnym danym lub pytaniom znajdującym się w kwestionariuszu. 
Nagłówkom kolumn należy nadać nazwę, bądź ponumerować, np. „Płeć”, „Wiek”, „Pyt_1”, „Pyt_2”. Istotnym jest wpisywanie w pierwszej kolumnie liczby porządkowej i przypisywanie takich samych numerów danym zgromadzonym w wersji papierowej. W przypadku jakiegokolwiek błędu przy wprowadzaniu danych łatwo można dzięki temu odszukać odpowiedni kwestionariusz w wersji papierowej i sprawdzić, czy prawidłowo został on ujęty w tabeli w wersji elektronicznej.

Odpowiedzi na pytania ankietowe są zawsze sprowadzane do wartości numerycznych. Oznacza to, że poszczególnym odpowiedziom przydzielane są wartości liczbowe. Pozwala to na wykonanie obliczeń i testów statystycznych w wybranym programie obliczeniowym. Poniżej zaprezentowano fragment ankiety z przykładowymi danymi oraz pytaniami zamkniętymi (odnośnie kodowania pytań otwartych w osobnym temacie) wraz z odpowiednim ich kodowaniem. 

1. Płeć
a. Kobieta
b. Mężczyzna

2. Wiek - proszę podać liczbę lat: 

3. Jaka jest Pani/Pana sytuacja zawodowa?
a. Student/Uczeń
b. Pracownik
c. Emeryt/Rencista
d. Bezrobotny

Dane należy wprowadzać w formie kodów. Pierwsze pytanie dotyczy płci osób badanych z odpowiedziami: kobieta i mężczyzna. Przyjmujemy, że odpowiedź pierwsza ("kobieta") będzie miała kod 1, a odpowiedź druga ("mężczyzna") – kod 2. W tej sytuacji w kolumnie „Płeć” wpisujemy wartości 1 w każdym wierszu dotyczącym kobiety i 2 – w każdym wierszu dotyczącym mężczyzny.
Pytanie o wiek (Pyt_2) miało charakter otwarty. W tym pytaniu osoby badane samodzielnie podawały liczbę lat. W tabeli należy więc wpisać podaną przez nich liczbę.
W przypadku trzeciego pytania mamy do wyboru cztery odpowiedzi. Odpowiedzi pierwszej „Student/Uczeń” odpowiada kod 1, odpowiedzi drugiej „Pracownik” odpowiada kod 2, odpowiedzi trzeciej „Emeryt/Rencista” przypisany jest kod 3, natomiast w przypadku czwartej odpowiedzi „Bezrobotny” należy wpisać kod 4.