Aktualności

Analiza statystyczna gotowa - i co dalej?

Ten wpis to odpowiedź na Wasze pytania, o co jak ująć analizę statystyczną w pracy? Co zrobić z wynikami, które otrzymujecie od statystyka? Poniżej nasza propozycja.

Właściwe ujęcie wyników badania w pracy naukowej wymaga uwzglednienia dwóch elementów. Pierwszym z nich są informacje o samym badaniu i jego założeniach. W pracy powinien więc znaleźć się rozdział, w którym przedstawisz problematykę badawczą, omówisz zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, przedstawisz informacje o doborze próby, a także o organizacji i przebiegu badaniu.

Przykładowa struktura rozdziału>

Rozdział 3. Metodologia badań
3.1. Przedmiot i cel badania
3.2. Pytania badawcze i hipotezy
3.3. Metody i narzędzia badawcze
3.4. Dobór próby
3.5. Organizacja i przebieg badania

W kolejnych punktach przedstawiasz następujące informacje:
3.1. Krótko piszesz o tym, czego dotyczyło badanie i co miało na celu. 
Przykład: Przedmiot badania stanowił styl życia pacjentów chorujących na cukrzycę. Badanie miało na celu określenie, jaki styl życia prowadzą pacjenci w dwóch aspektach: aktywności fizycznej i diety, a także sprawdzenie, jakie czynniki socjo-demograficzne różnicują pacjentów pod wzgledem stylu życia.
3.2. Przedstawiasz pytania badawcze i hipotezy - o tym, jak to zrobić prawidłowo przeczytasz w innych naszych wpisach tutaj tutaj).
3.3. Opisujesz sposób gromadzenia materiału badawczego. Wskazujesz zastosowaną metodę i technikę badawczą (np. metoda survey'owa - technika ankiety, analiza istniejących danych statystycznych, analiza danych zastanych) i krótko ją omawiasz na podstawie literatury. Następnie omawiasz wykorzystane narzędzia badawcze. Nie zamiesczasz tu całych narzędzi, ale je opisujesz. Przykłady:
- wskazujesz, że badanie zostało przeprowadzone w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety i charakteryzujesz narzędzie (np. z jakich częsci się składało),
- wskazujesz, że w badaniu wykorzystano narzędzie standaryzowane - podajesz jego nazwę, autora, omawiasz sposób interpretacji wyników.
3.4. Piszesz o tym, jak dobrałeś uczestników badania, jakie kryteria decydowały o tym, że ktoś został zaproszony do udziału w badaniu.
Przykład: Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1.01.2019 r. do 31.01.2019 r. wśród pacjentów oddziału internistycznego Szpitala w miejscowości X. Badaniem zostali objęci wszyscy pacjenci hospitalizowani w tym okresie o ile spełniali łącznie dwa warunki: wiek powyżej 60 lat i chorowanie na cukrzycę. 
3.5. Piszesz o tym, gdzie i kiedy przeprowadzałeś badanie, jak było ono zorganizowane technicznie (np. czy respondenci sami wypełniali kwestionariusze, gdzie to się odbywało), a także czy napotkano jakieś trudności w przebiegu badania.

Drugi element to omówienie wyników przeprowadzonych badań. Przykładowy rozdział może mieć następującą strukturę:

Rozdział 4. Wyniki badania
4.1. Charakterystyka grupy objętej badaniem
4.2. Omówienie wyników badania
4.3. Weryfikacje hipotez badawczych
4.4. Wnioski


Proponowana struktura jest oczywiście przykładowa. Poszczególne Uczelnie czy Promotorzy mogą określić własne wymagania w tym zakresie. Technicznie sposób ujęcia poszczególnych zagadnień w pracy może być różny, ale zawartość omówionych rozdziałów będzie zbliżona.